6 photos

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)

Rock Thrush (female) at Kilnsea, Yorks (Fri 26 Apr 2013)